• ชื่อโครงการ :   ล้านช้างฟาร์ม
  ที่ตั้ง : เชียงใหม่
  พันธุ์พืช : พริกหวาน
  ผลผลิต : 13.76 กก. / ตารางเมตร

 • ชื่อโครงการ :   ลานนา โอเรียลตัล ไฮโดรโพรนิคส์
  ที่ตั้ง : เชียงใหม่
  พันธุ์พืช : ผักกาดหอม
  ผลผลิต : 1.72 กก. / ตารางเมตร

 • ชื่อโครงการ :   อ้อยงาม
  ที่ตั้ง : ชัยภูมิ
  พันธุ์พืช : อ้อย
  ผลผลิต : 20 ตัน / ไร่

 • ชื่อโครงการ :   สระบัวก่ำ
  ที่ตั้ง : สุพรรณบุรี
  พันธุ์พืช : อ้อย
  ผลผลิต : ...

 • ชื่อโครงการ :   คุณวิจัย
  ที่ตั้ง : ลำพูน
  พันธุ์พืช : หัวหอม
  ผลผลิต : ...

 • ชื่อโครงการ :   ...
  ที่ตั้ง : สระแก้ว
  พันธุ์พืช : อ้อย
  ผลผลิต : ...