ความต่อเนื่องที่ยั่งยืน
  ที่เนต้าฟิม...เราภูมิใจกับสิ่งเราทำมาตลอดกว่า 4 ทศวรรษใน 110 ประเทศทั่วโลก เนต้าฟิมได้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้คนเพาะปลูกได้มากขึ้นและดียิ่งขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง ด้วยการพัฒนาแนวทางวิธีการที่จะผลิตอาหารให้ได้มากขึ้น อันก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่กำลังพัฒนาต่างๆ โดยใช้น้ำ, พลังงาน และสารเคมีที่น้อยลง เรายังคงพยายามอย่างหนักเพื่อค้นหาแนวทางและวิธีการใหม่ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว อันเป็นแก่นสำคัญของการดำเนินงานของเราและสิ่งที่เราเป็น

อย่างไรก็ดี เนต้าฟิมเป็นมากกว่าความพร้อมที่จะตอบสนองต่อวิกฤติการณ์ทั่วโลก จากจุดเริ่มต้นเราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน ที่ไม่เพียงแต่จะต้องรักษาสิ่งที่มีอยู่ แต่ยังต้องช่วยกันสร้างสรรค์และใช้วัตถุดิบแบบพึ่งได้ เพื่ออนาคตและวันต่อๆ ไป ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นที่ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อสังคมและบรรษัทภิบาล