Remember my preferences

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเริ่มต้นในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในบริเวณที่ทรัพยากรน้ำมีความขาดแคลน เนต้าฟิมได้ถือกำเนิดจากความจำเป็นที่แท้จริงและความเข้าใจพื้นฐานของความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถ่องแท้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักสำคัญของเนต้าฟิมเสมอมา และที่มากกว่าคำมั่นสัญญา นั่นก็คือ สิ่งที่เนต้าฟิมมอบให้จริง

การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 

เนต้าฟิมอุทิศตัวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม จากการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในเวทีหารือระดับโลกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทางออกที่:

 • ลดความสิ้นเปลืองของน้ำและการทำให้น้ำปนเปื้อน
 • ลดการกัดเซาะของดิน
 • ยกระดับความสามารถในการผลิตของพื้นที่การเพาะปลูก
 • ลดการใช้ปุ๋ย (เคมี)
 • ใช้น้ำหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
 • สนับสนุนการประหยัดพลังงานในกิจวัตร
 • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • ส่งเสริมความสามารถในการผลิตอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสังคม

คำมั่นสัญญาของเนต้าฟิมเพื่อความยั่งยืนด้านสังคมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านกิจกรรมที่มีความหลายหลาก ซึ่งเนต้าฟิมได้ดำเนินการมา:

 • เริ่มต้นโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้โดยสมัครใจ
 • ส่งเสริมกิจกรรมการใช้น้ำอย่างยั่งยืน
 • แบ่งปันความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

เนต้าฟิมส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรโดยการปรับแนวทางธุรกิจในทางที่เนต้าฟิม:

 • รักษามาตรฐานความโปร่งใสให้อยู่ในระดับสูง
 • ดำเนินตามหลักปฏิบัติขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI)
 • มีการรายงานเป็นประจำต่อองค์กรระดับโลกที่มีความหลากหลาย
 • ยึดถือระเบียบวินัยธุรกิจที่คลอบคลุมอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามต่อมาตรฐานสากลสูงสุด
 • แสดงให้เห็นคำมั่นสัญญาที่แน่วแน่ในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของนต้าฟิม