Remember my preferences
Choose Success Story
Go

คุณวิเชียร แจ่มจันทรา

เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการเกษตรอย่างดีเยี่ยม วางใจใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเนต้าฟิม

กับสวนส้มเขียวหวานมาตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงปัจจุบัน ผลผลิตที่ได้ออกมามีความสม่ำเมอ

รสชาติและคุณภาพที่ดีเลิศ จากการจัดการให้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

พืช ส้มเขียวหวาน
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อเกษตรกร คุณวิเชียร  แจ่มจันทรา
พันธุ์ที่ปลูก สายน้ำผึ้ง
วันที่ ติดตั้งระบบน้ำหยด 15 ตุลาคม 2545
วันที่เริ่มเก็บเกี่ยว 10 ธันวาคม 2548
ระบบเดิมให้น้ำโดย เริ่มติดตั้งกับระบบน้ำของเนต้าฟิม
พื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่) 45
ระยะระหว่างแถว (เมตร) 6
ระยะระหว่างต้น (เมตร) 3
ชนิดของหัวจ่ายน้ำ มินิสปริงเกลอร์รุ่นปรับแรงดัน Supernet
อัตราการไหล (ลิตร/ชม.) 50
ราคาระบบน้ำต่อไร่ (บาท/ไร่) 13,500
   
ผลผลิตที่ได้จากการใชัระบบน้ำของเนต้าฟิม (ตัน/ไร่) 13.2
ผลผลิตที่ได้จากการไม่ใช้น้ำของเนต้าฟิม (ตัน/ไร่) 8.5
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 55%
   

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่ที่ไม่ใช้ระบบน้ำของเนต้าฟิม

(บาท/ไร่)

2,000

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต /ตัน

ของการไม่ใช้ระบบน้ำของเนต้าฟิม

235

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่กับระบบน้ำของเนต้าฟิม

(บาท/ไร่)

1,550

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต/ตัน

กับการใช้ระบบน้ำของเนต้าฟิม

117
สามารถประหยัดการใช้ปุ๋ยไปได้  50%
   
ราคาต้นทุนการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ธรรมดา 800
ราคาของผลผลิต (บาท/ตัน) 35,000
   

รายได้รวมของการใช้ระบบน้ำของเนต้าฟิม

( บาท/ไร่)

462,000

รวมราคาที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการใช้น้ำเนต้าฟิม

(บาท /ไร่)

164,500

 

คุณวิเชียร แจ่มจันทรา.png