Remember my preferences
Choose Success Story
Go

ล้านช้างฟาร์ม

เป็นผู้ผลิตพริกหวานจำหน่ายมานานกว่า 7 ปี ด้วยการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนของบริษัทเนต้าฟิม ซึ่งให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

 

พืช พริกหวาน
จังหวัด เชียงใหม่
ชื่อเกษตรกร ล้านช้างฟาร์ม
พันธุ์ที่ปลูก สไปเดอร์
วันที่เริ่มติดตั้งระบบโรงเรือน 1 มีนาคม  2549
ระบบเดิมให้น้ำโดย -
พื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่) 25
ระยะระหว่างแถว (ซม.) 133
ระยะระหว่างต้น (ซม.) 40
ชนิดของเทปน้ำหยด ยูนิแรม AS 16012 020M, 1.6L/H

ราคาระบบโรงเรือน และระบบน้ำ ระบบอัตโนมัติ

(บาท/ตารางเมตร)

1,485
   

ผลผลิตที่ได้จากการใชัโรงเรือนและระบบน้ำหยด

(กก./ตารางเมตร)

12.37

ผลผลิตที่ได้จากการปลูกในโรงเรือนธรรมดา

(กก./ตารางเมตร)

8.6
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 44%
   
ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่ที่โรงเรือนธรรมดา (บาท/ไร่) 1,850

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต /ตัน

ของการไม่ใช้ระบบของเนต้าฟิม

215
ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่กับระบบน้ำหยดเนต้าฟิม (บาท/ไร่) 1,375

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต/ตัน

กับการใช้ระบบน้ำหยด

111

สามารถประหยัดการใช้ปุ๋ยไปได้ 

48%
   

ราคาต้นทุนการปลูกในโรงเรือนแบบธรรมดา

(บาท/ตารางเมตร)

450
ราคาของผลผลิต (บาท/กิโลกรัม) 70
   

รายได้รวมของการใช้ระบบน้ำหยด

( บาท/ตารางเมตร)

866

รวมราคาที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการใช้โรงเรือนและ

ระบบน้ำหยดของเนต้าฟิม ( บาท/ตารางเมตร)

264
Untitled.png