Remember my preferences
Choose Success Story
Go

โครงการระบบน้ำหยดใต้ดิน สำหรับยางพารา

 

เป็นผู้ปลูกยางพารา

พืช ยางพารา
จังหวัด บึงกาฬ
ชื่อเกษตรกร  -
พันธุ์ที่ปลูก  -
วันที่เริ่มติดตั้งระบบน้ำหยด แบบฝั่งใต้ดิน 29 พฤษจิกายน  2556
ระบบเดิมให้น้ำโดย ระบบน้ำหยด แบบกระดุม ปรับแรงดัน 8 L/P
พื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่) 155
ระยะระหว่างแถว (ม.) 6.8
ระยะระหว่างต้น (ม.) 3
ชนิดของเทปน้ำหยด ดริปเน็ต พีซี AS 16125 0.50M, 1.0L/H
ราคาระบบระบบน้ำ (บาทต่อไร่) 4,041
ผลผลิตที่ได้จากการใชัระบบน้ำหยด (กก./ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
ผลผลิตที่ได้จากการไม่ใชัระบบน้ำหยด (กก./ไร่) 195(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผลผลิตเพิ่มขึ้น อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   
ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่ (บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต /ตัน

ของการไม่ใช้ระบบของเนต้าฟิม

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่กับระบบน้ำหยดเนต้าฟิม (บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต/ตั

กับการใช้ระบบน้ำหยด

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
สามารถประหยัดการใช้ปุ๋ยไปได้  อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   

ราคาต้นทุนการปลูกยางพาราแบบอาศัยธรรมชาติ

(บาท/ไร่)

6,000 - 7,000

ราคาของผลผลิต ยางแผ่ดิบคุณภาพ 3

(บาท/กิโลกรัม)

70
   
รายได้รวมของการใช้ระบบน้ำหยด ( บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

รวมราคาที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการใช้ระบบน้ำหยด

( บาท/ไร่)

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
สวนยางพารา-คุณพรชัย.png

 

สวนยางพาราใช้ระบบน้ำหยดใต้ดินของเนต้าฟิม

สวนยางพารา-คุณพรชัย2.png