Remember my preferences
Choose Success Story
Go

 

โครงการระบบน้ำหยดใต้ดิน สำหรับอ้อย

เป็นผู้ปลูกอ้อย 

 

พืช อ้อย
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อเกษตรกร  - 
พันธุ์ที่ปลูก ขอนแก่น 3
วันที่เริ่มติดตั้งระบบน้ำหยดแบบฝั่งใต้ดิน 1/12/2553
ระบบเดิมให้น้ำโดย น้ำราดและน้ำหยดบนดิน
พื้นที่ปลูกทั้งหมด (ไร่) 25 ไร่
ระยะระหว่างแถว (ม.) 2.1
ระยะระหว่างต้น (ม.) -
ชนิดของน้ำหยด ดริปเน็ต พีซี AS 16125 0.50M, 1.0L/H
ราคาระบบน้ำ(บาท/ไร่) 21,600
   
ผลผลิตที่ได้จากการใชัระบบน้ำหยดใต้ดิน (ตัน/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
ผลผลิตที่ได้จากการใชัน้ำราด,น้ำหยดบนดิน (กก./ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
ผลผลิตเพิ่มขึ้น อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   
ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่ (บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต /ตัน

ของการไม่ใช้ระบบของเนต้าฟิม

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่กับระบบน้ำหยดเนต้าฟิม (บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต/ตัน

กับการใช้ระบบน้ำหยด

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
 สามารถประหยัดการใช้ปุ๋ยไปได้  อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   
ราคาต้นทุนการปลูก พร้อมระบบน้ำหยดใต้ดิน (บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
ราคาของผลผลิต (บาท/ตัน) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   
รายได้รวมของการใช้ระบบน้ำหยด ( บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

รวมราคาที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการใช้ระบบน้ำหยด

( บาท/ไร่)

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

zzz.png

อ้อยใชระบบน้ำหยดใต้ดิน อายุ 6 เดือนzzzzz.png

เปรียบเทียบอ้อยใช้น้ำหยดใต้ดิน(รูปบน)กับอ้อยที่ใช้น้ำหยดบนดิน(รูปล่าง)