Remember my preferences
Choose Success Story
Go

โครงการระบบน้ำหยดบนดิน สำหรับมันสำปะหลัง

ร้านค้าขายอุปกรณ์การเกษตร และปุ๋ย

 

พืช มันสัมปะหลัง
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อเกษตรกร  - 
พันธุ์ที่ปลูก ห้วยบง
วันที่เริ่มติดตั้งระบบน้ำหยดแบบวางบนดิน 3 มกราคม 2557
ระบบเดิมให้น้ำโดย น้ำฝน
พื้นที่ปลูกทั้งหมด (ตารางเมตร)_ส่งเสริม 125
ระยะระหว่างแถว (ม.) 1
ระยะระหว่างต้น (ม.) 0.6 - 0.9
ชนิดของน้ำหยด สตรีมไลน์ 16100 2.1 ลิตร/ชม. @0.3 ม.
ราคาระบบน้ำ(บาท/ไร่) 8,000
   
ผลผลิตที่ได้จากการใชัระบบน้ำหยด (กก./ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

ผลผลิตที่ได้จากการใชัน้ำราด,น้ำหยดใต้ดิน

(กก./ไร่)

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   
ผลผลิตเพิ่มขึ้น อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   
ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่ (บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต /ตัน

ของการไม่ใช้ระบบของเนต้าฟิม

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อไร่กับระบบน้ำหยดเนต้าฟิม

(บาท/ไร่)

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

ราคาปุ๋ยที่ใช้ต่อการเพิ่มผลผลิต/ตัน

กับการใช้ระบบน้ำหยด

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
สามารถประหยัดการใช้ปุ๋ยไปได้  อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   

ราคาต้นทุนการปลูก พร้อมระบบน้หยดบนดิน

(บาท/ตารางเมตร)

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
ราคาของผลผลิต (บาท/กิโลกรัม) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
   
รายได้รวมของการใช้ระบบน้ำหยด ( บาท/ไร่) อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล

รวมราคาที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากการใช้ระบบน้ำหยด

(บาท/ไร่)

อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูล
เอหก.png

 

ระบบน้ำหยดในมันสัมปะหลัง

ดฆฮฺ.png

หัวมันสัมปะหลัง อายุ 5 เดือน
ใช้ระบบน้ำหยดเนต้าฟิม