วงจรของโครงการไร่เปิดโล่ง
ในการทำให้โครงการเกษตรที่ซับซ้อนประสบความสำเร็จ ต้องมีความชำนาญด้านวิชาการเกษตรเป็นพิเศษ มีความสามารถเกี่ยวกับวิศวกรรมชั้นสูง มีทักษะในการเรียงประสานและดำเนินงานขั้นเหนือกว่า อีกทั้งมีการร่วมมือแบบไร้รอยต่อและราบรื่น นี่คือสิ่งที่เรามอบกับแต่ละโครงการอย่างแน่นอน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สำเร็จในทุกระยะ
การออกแบบแนวคิด
01
การออกแบบแนวคิด

มีการประเมินระดับสูงขั้นต้นเพื่อประเมินความเป็นไปได้กับความมั่นคงทางการเงินของโครงการ การประเมินนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ชอบ พืชไร่ การประเมินความเสี่ยงระยะแรก

บริการที่ครอบคลุม

 • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น พร้อมการประเมินโครงการ
 • ประเมินแนวคิดทางธุรกิจและงบประมาณ
 • คำแนะนำพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงในโครงการ

An initial high-level evaluation is done to assess the project’s feasibility and financial viability. This covers everything from location suitability, to preferred technologies, to Agronomy, to early stage risk assessment.

Read more

มีการประเมินระดับสูงขั้นต้นเพื่อประเมินความเป็นไปได้กับความมั่นคงทางการเงินของโครงการ การประเมินนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ไปจนถึงเทคโนโลยีที่ชอบ พืชไร่ การประเมินความเสี่ยงระยะแรก

บริการที่ครอบคลุม

 • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น พร้อมการประเมินโครงการ
 • ประเมินแนวคิดทางธุรกิจและงบประมาณ
 • คำแนะนำพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงในโครงการ

การออกแบบแนวคิด
การออกแบบโดยละเอียด
02
การออกแบบโดยละเอียด

มีการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกด้านจากตัวแปรด้านวิชาการเกษตรและวิศวกรรม ซึ่งกำหนดแผนแม่บทและการออกแบบโดยละเอียดสำหรับโครงการ กลยุทธ์นี้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมที่ดิน การแสวงหาแหล่งน้ำดิบเพื่อป้อนแก่ระบบ ผลผลิตของโครงการ ตารางเวลา และอื่นๆ

บริการที่ครอบคลุม

 • ประมาณการ CAPEX , P&L, CF
 • การศึกษาความเป็นไปได้ชนิดสมบูรณ์เต็มรูปแบบ
 • เอกสารในโครงการฉบับสมบูรณ์
 • บริการสินเชื่อตามโครงการ

มีการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกด้านจากตัวแปรด้านพืชไร่และวิศวกรรม ซึ่งกำหนดแผนแม่บทและการออกแบบโดยละเอียดสำหรับโครงการ กลยุทธ์นี้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมที่ดิน การแสวงหาแหล่งน้ำดิบเพื่อป้อนแก่ระบบ ผลผลิตของโครงการ ตารางเวลา และอื่นๆ

Read more

มีการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกด้านจากตัวแปรด้านวิชาการเกษตรและวิศวกรรม ซึ่งกำหนดแผนแม่บทและการออกแบบโดยละเอียดสำหรับโครงการ กลยุทธ์นี้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน การเตรียมที่ดิน การแสวงหาแหล่งน้ำดิบเพื่อป้อนแก่ระบบ ผลผลิตของโครงการ ตารางเวลา และอื่นๆ

บริการที่ครอบคลุม

 • ประมาณการ CAPEX , P&L, CF
 • การศึกษาความเป็นไปได้ชนิดสมบูรณ์เต็มรูปแบบ
 • เอกสารในโครงการฉบับสมบูรณ์
 • บริการสินเชื่อตามโครงการ

การออกแบบโดยละเอียด
การดำเนินโครงการ
03
การดำเนินโครงการ

เราสร้าง จัดการ และบริหารทั้งโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตรงเวลาตามข้อกำหนดและอยู่ในงบประมาณ ทีมงานของเราประสานรอบด้านในการดำเนินงานโครงการตลอดจนถึงขั้นตอนทดสอบการทำงานทั้งระบบก่อนการใช้จริงและส่งมอบอย่างเป็นทางการ

บริการที่ครอบคลุม

 • การทำสัญญาการจ้างงานแบบ EPC/EPCM
 • บริการบริหารงานโครงการในและนอกสถานที่แบบมืออาชีพ
 • การควบคุมการติดตั้ง

เราสร้าง จัดการ และบริหารทั้งโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตรงเวลาตามข้อกำหนดและอยู่ในงบประมาณ ทีมงานของเราประสานรอบด้านในการดำเนินงานโครงการตลอดจนถึงขั้นตอนทดสอบการทำงานทั้งระบบก่อนการใช้จริงและส่งมอบอย่างเป็นทางการ

Read more

เราสร้าง จัดการ และบริหารทั้งโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตรงเวลาตามข้อกำหนดและอยู่ในงบประมาณ ทีมงานของเราประสานรอบด้านในการดำเนินงานโครงการตลอดจนถึงขั้นตอนทดสอบการทำงานทั้งระบบก่อนการใช้จริงและส่งมอบอย่างเป็นทางการ

บริการที่ครอบคลุม

 • การทำสัญญาการจ้างงานแบบ EPC/EPCM
 • บริการบริหารงานโครงการในและนอกสถานที่แบบมืออาชีพ
 • การควบคุมการติดตั้ง

การดำเนินโครงการ
การดำเนินงานและบำรุงรักษา
04
การดำเนินงานและบำรุงรักษา

เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในระยะยาว เราให้บริการด้านเทคนิคและวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในแบบที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรมให้ถึงสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้เห็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ตนต้องการหลังจากโครงการดำเนินงานแล้ว

บริการที่ครอบคลุม

 • การฝึกอบรมและการเสริมสร้างความสามารถ
 • บริษัทให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกษตร
 • การตรวจสอบระบบละบริการด้านเทคนิค
 • การดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบให้น้ำครบวงจร

เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในระยะยาว เราให้บริการด้านเทคนิคและวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในแบบที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรมให้ถึงสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้เห็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ตนต้องการหลังจากโครงการดำเนินงานแล้ว

Read more

เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในระยะยาว เราให้บริการด้านเทคนิคและวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในแบบที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรมให้ถึงสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้เห็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ตนต้องการหลังจากโครงการดำเนินงานแล้ว

บริการที่ครอบคลุม

 • การฝึกอบรมและการเสริมสร้างความสามารถ
 • บริษัทให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกษตร
 • การตรวจสอบระบบละบริการด้านเทคนิค
 • การดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบให้น้ำครบวงจร

การดำเนินงานและบำรุงรักษา
วงจรของโครงการโรงเรือนเพาะปลูก
ในการทำโครงการโรงเรือนเพาะปลูกที่ซับซ้อนให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีความชำนาญด้านวิชาการเกษตรเป็นพิเศษ มีความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นสูง มีทักษะในการเรียงประสานและดำเนินงานขั้นเหนือกว่า อีกทั้งมีการร่วมมือแบบไร้รอยต่อและราบรื่น นี่คือสิ่งที่เรามอบกับแต่ละโครงการอย่างแน่นอน ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สำเร็จในทุกระยะโดยตลอด
การออกแบบแนวคิด
01
การออกแบบแนวคิด

มีการประเมินระดับสูงขั้นต้นเพื่อประเมินความเป็นไปได้กับความมั่นคงทางการเงินของโครงการ การประเมินนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ การตรวจเยี่ยม ไปจนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยงระยะแรก

บริการและการส่งมอบที่ครอบคลุม

 • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น พร้อมการประเมินโครงการ
 • ประเมินแนวคิดทางธุรกิจและงบประมาณ
 • คำแนะนำพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงในโครงการ

มีการประเมินระดับสูงขั้นต้นเพื่อประเมินความเป็นไปได้กับความมั่นคงทางการเงินของโครงการ การประเมินนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ การตรวจเยี่ยม ไปจนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยงระยะแรก

Read more

มีการประเมินระดับสูงขั้นต้นเพื่อประเมินความเป็นไปได้กับความมั่นคงทางการเงินของโครงการ การประเมินนี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ การตรวจเยี่ยม ไปจนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยงระยะแรก

บริการและการส่งมอบที่ครอบคลุม

 • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น พร้อมการประเมินโครงการ
 • ประเมินแนวคิดทางธุรกิจและงบประมาณ
 • คำแนะนำพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงในโครงการ

การออกแบบแนวคิด
การออกแบบโดยละเอียด
02
การออกแบบโดยละเอียด

มีการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกด้านจากตัวแปรด้านวิชาการเกษตรและวิศวกรรม ซึ่งกำหนดแผนแม่บทและการออกแบบโดยละเอียดสำหรับโครงการ กลยุทธ์นี้รวมถึงการเลือกประเภทโครงสร้าง การออกแบบระบบต่างๆในโรงเรือน เทคนิคการเพาะปลูก การออกแบบระบบให้น้ำแบบแม่นยำ การควบคุมสภาพอากาศ และอื่นๆ

บริการและการส่งมอบที่ครอบคลุม

 • เอกสารในโครงการฉบับสมบูรณ์
 • บริการสินเชื่อตามโครงการ

มีการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกด้านจากตัวแปรด้านวิชาการเกษตรและวิศวกรรม ซึ่งกำหนดแผนแม่บทและการออกแบบโดยละเอียดสำหรับโครงการ กลยุทธ์นี้รวมถึงการเลือกประเภทโครงสร้าง การออกแบบระบบต่างๆในโรงเรือน เทคนิคการเพาะปลูก การออกแบบระบบให้น้ำแบบแม่นยำ การควบคุมสภาพอากาศ และอื่นๆ

Read more

มีการสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในทุกด้านจากตัวแปรด้านวิชาการเกษตรและวิศวกรรม ซึ่งกำหนดแผนแม่บทและการออกแบบโดยละเอียดสำหรับโครงการ กลยุทธ์นี้รวมถึงการเลือกประเภทโครงสร้าง การออกแบบระบบต่างๆในโรงเรือน เทคนิคการเพาะปลูก การออกแบบระบบให้น้ำแบบแม่นยำ การควบคุมสภาพอากาศ และอื่นๆ

บริการและการส่งมอบที่ครอบคลุม

 • เอกสารในโครงการฉบับสมบูรณ์
 • บริการสินเชื่อตามโครงการ

การออกแบบโดยละเอียด
การดำเนินโครงการ
03
การดำเนินโครงการ

เราสร้าง จัดการ และบริหารทั้งโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตรงเวลาตามข้อกำหนดและอยู่ในงบประมาณ ทีมงานของเราประสานรอบด้านในการดำเนินงานโครงการตลอดจนถึงขั้นตอนทดสอบการทำงานทั้งระบบก่อนการใช้จริงและส่งมอบอย่างเป็นทางการ

บริการที่ครอบคลุม

 • การทำสัญญาการจ้างงานแบบ EPC/EPCM
 • บริการบริหารงานโครงการในและนอกสถานที่แบบมืออาชีพ
 • การควบคุมการติดตั้ง

 

เราสร้าง จัดการ และบริหารทั้งโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตรงเวลาตามข้อกำหนดและอยู่ในงบประมาณ ทีมงานของเราประสานรอบด้านในการดำเนินงานโครงการตลอดจนถึงขั้นตอนทดสอบการทำงานทั้งระบบก่อนการใช้จริงและส่งมอบอย่างเป็นทางการ

Read more

เราสร้าง จัดการ และบริหารทั้งโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตรงเวลาตามข้อกำหนดและอยู่ในงบประมาณ ทีมงานของเราประสานรอบด้านในการดำเนินงานโครงการตลอดจนถึงขั้นตอนทดสอบการทำงานทั้งระบบก่อนการใช้จริงและส่งมอบอย่างเป็นทางการ

บริการที่ครอบคลุม

 • การทำสัญญาการจ้างงานแบบ EPC/EPCM
 • บริการบริหารงานโครงการในและนอกสถานที่แบบมืออาชีพ
 • การควบคุมการติดตั้ง

 

การดำเนินโครงการ
การดำเนินงานและบำรุงรักษา
04
การดำเนินงานและบำรุงรักษา

เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในระยะยาว เราให้บริการด้านเทคนิคและวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในแบบที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรมให้ถึงสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้เห็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ตนต้องการหลังจากโครงการดำเนินงานแล้ว

บริการที่ครอบคุลม

 • การฝึกอบรมและการเสริมสร้างความสามารถ
 • บริษัทให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกษตร
 • การตรวจสอบระบบละบริการด้านเทคนิค
 • การดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบให้น้ำครบวงจร

เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในระยะยาว เราให้บริการด้านเทคนิคและวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในแบบที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรมให้ถึงสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้เห็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ตนต้องการหลังจากโครงการดำเนินงานแล้ว

Read more

เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จในระยะยาว เราให้บริการด้านเทคนิคและวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในแบบที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญไปฝึกอบรมให้ถึงสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้เห็นอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่ตนต้องการหลังจากโครงการดำเนินงานแล้ว

บริการที่ครอบคุลม

 • การฝึกอบรมและการเสริมสร้างความสามารถ
 • บริษัทให้คำปรึกษาด้านวิชาการเกษตร
 • การตรวจสอบระบบละบริการด้านเทคนิค
 • การดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบให้น้ำครบวงจร

การดำเนินงานและบำรุงรักษา
เพื่อนคู่คิดที่พร้อมนำคุณไปสู่ความสำเร็จ

เพื่อนคู่คิดที่พร้อมนำคุณไปสู่ความสำเร็จ

โครงการใหญ่ถัดไปของคุณรออยู่ ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่เนต้าฟิมสามารถช่วยออกแบบและทำให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านการเกษตร

มาร่วมเติบโตไปด้วยกัน